NAŠE SLUŽBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Náplní činnosti technického dozoru investora je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky. To vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy. Nedílnou součástí je pak kontrola prostavěnosti a finančního plnění v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Slider

Rozsah činnosti technického dozoru investora

 • Organizace, kontrola a řízení stavební činnosti – kontrola řízení prací generálního dodavatele v souladu se smlouvou o dílo. Zajištění souladu prací se zásadami dohodnutými s Objednatelem. Zajištění administrace, distribuce a archivace příslušných dokumentů.

Mezi tyto činnosti patří zejména následující:

 • organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů s písemnými záznamy
 • průběžná kontrola vedení stavebních deníků GD a archivace příslušných kopií pro Objednatele, pořizování zápisů z provedených kontrol stavby
 • kontrola včasné stavební připravenosti pro navazující stavební činnosti
 • systematická kontrola materiálů určených k zabudování prováděná pomocí předkládání vzorků použitých materiálů a průběžná kontrola jejich správného zabudování v souladu se specifikacemi, normami a požadavky zákazníka
 • sledování a kontrola postupu výstavby v souladu s vydanými rozhodnutími a stanoviska dotčených orgánů
 • kontrola, připomínkování a odsouhlasování zjišťovacích protokolů generálního zhotovitele v termínech dle SOD GD
 • průběžná fotodokumentace zejména těch částí, které se dalším postupem stanou nepřístupné
 • kontrola a technické přejímky prací, které budou dalším postupem zakryty
 • Kontrola kvality - sledování kvality prací a souladu se specifikacemi a kontrola jakosti GD. V případě, že práce nejsou prováděny v souladu s těmito specifikacemi, okamžité upozornění Objednatele a spolupráce při uplatnění nápravných opatření. V případě potřeby koordinace objektivních laboratorních zkoušek, nezávislých expertiz a kontrolního měření.
 • Management změn a dodatků projektu a stavební činnosti - Poradenství při vyhodnocování navrhovaných změn vzhledem k jejich vlivu na stavební práce a budoucí provozování stavby. Uplatnění požadovaných změn u GD.
 • Sledování postupu výstavby - kontrola a vyhodnocování průběhu prací dle řídícího harmonogramu a s ohledem na dosažený postup.
 • Zavedení systému pro konečné přejímky - sestavení požadavků na konečné přejímky jednotlivých souborů prací. Klasifikování závad a nedodělků a řízení jejich odstraňování. Doporučení Objednateli pro konečné převzetí prací.
 • Manuály pro provoz a údržbu, dokumentace skutečného provedení - kontrola zpracování a předávání všech příslušných manuálů pro provoz a údržbu, kontrola dokumentace skutečného provedení předávané GD nebo jednotlivými dodavateli a předání této dokumentace Objednateli.
 • Příprava pro kolaudační řízení - organizace přejímek, shromáždění všech certifikátů, průvodní technické dokumentace a ostatních dokladů ke kolaudaci.

 

KDE NÁS NAJDETE

Staňkova 383/41
CZ - 612 00 Brno
tel.: +420 515 545 236

PŘEJÍT NA KONTAKTY

© 2020 Baustudio / Všechna práva vyhrazena.