NAŠE SLUŽBY

BOZP

Zadavateli / stavebníkovi zajišťujeme a následně provádíme v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., výkon koordinátora BOZP jak při přípravě, tak i při realizaci stavby. 

 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby

  • Zpracování plánu BOZP – vypracování oznámení a zaslání na příslušný OIP, předání plánu BOZP na stavbu, průběžná aktualizace v návaznosti na probíhající  práce 
  • Informování zhotovitele - bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy
  • Koordinace spolupráce zhotovitelů - koordinovat spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
  • Vyhotovení zápisu z prohlídky stavby - provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny.
Slider

KDE NÁS NAJDETE

Staňkova 383/41
CZ - 612 00 Brno
tel.: +420 515 545 236

PŘEJÍT NA KONTAKTY

© 2020 Baustudio / Všechna práva vyhrazena.