NAŠE SLUŽBY

PROJEKČNÍ ENGINEERING

Pro soukromé stavebníký, státní instituce, developery, ale zejména pro projekční ateliéry zajišťujeme kompletní projekční engineering od samotného projednání a povolení stavby až po kolaudaci. 

 

V rámci této služby se jedná o činnosti:

 • posouzení záměru (formou konzultací při výběru pozemku, vypracováním žádosti o územně plánovací informaci, na základě předběžného projednání záměru s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,  vypracováním rozborů a studií)
 • zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k záměru dle fáze povolení staby
 • vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení dle fáze povolení stavby
 • vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury k dotčení jejich zařízení výstavbou
 • povolení stavby v návaznosti na stavební zákon a související předpisy včetně samostatných dílčích povolení např. k vynětí zemědělské půdy ze ZPF, povolení napojení sjezdu, zvláštní užívání komunikace k povolení uložení inženýrských sítí, souhlas se zásahem do VKP apod.
 • součinnost při uzavírání smluvních vztahů např. smlouvy o výstavbě dopravní a technické infrastruktury, zřízení věcných břemen služebnosti, právo stavby apod.
 • umístění stavby na základě územního řízení nebo případně využitím zjednodušeného postupu, pokud to zákon pro konkrétní případ umožňuje
 • stavebního povolení příp. ohlášení
 • společného územní a stavební řízení 
 • zajištění změny stavby před jejím dokončením
 • předčasné užívání příp. předčasný provozu stavby
 • souhlas s užíváním stavby, kolaudační souhlas nebo kolaudační řízení
 • povolení k odstranění stavby

Slider

KDE NÁS NAJDETE

Staňkova 383/41
CZ - 612 00 Brno
tel.: +420 515 545 236

PŘEJÍT NA KONTAKTY

© 2020 Baustudio / Všechna práva vyhrazena.