01 Technický dozor investora
02 Inženýrská činnost
03 Realizace staveb
04 Reference
05 Partneři

01_02

Technický dozor investora

Smyslem technického dozoru investora je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky. To vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy.Rozsah technického dozoru investora je definován následujícím popisem prací:

 • dodržování podmínek výstavby, stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy

 • soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, vyplívajícími z příslušného smluvního vztahu

 • kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického kontrolního zaměření terénu

 • kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu

 • dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými standardy

 • dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby

 • kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo

 • postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání  a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů

 • dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů, revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků

 • řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do dokumentace stavby, pořizování dokumentace skutečného provedení (dokumentace pro kolaudační řízení)

 • provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli (materiálů, výrobků, konstrukcí, atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, prokazujících jakost dodávek

 • odstraňovaní zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a přípravy užívání

 • promítání zlepšení do řešení projektu v průběhu jeho realizace

K dalším povinnostem TDI patří provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům. Dále pak také informování o závažných problémech. Další sjednané povinnosti TDI ukládají sledovat a kontrolovat:

 • předávání staveniště

 • obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se dotýkají předmětu TDI

 • přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich finální plnění

 • prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými

 • součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a zlepšení

 • ohlašování a zjišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů

 • průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí vyšších dodávek a dodávek, účast při kolaudačním řízení a řízení souvisejících (např. k prozatímnímu užívání stavby, nebo k předčasnému užívání stavby), a v průběhu zajišťování k tomu potřebných dokladů