01 Technický dozor investora
02 Inženýrská činnost
03 Realizace staveb
04 Reference
05 Partneři

02_02

Inženýrská činnost

Stavební management prováděný naší firmou představuje systém řízení stavby, kde naším cílem je úspora času a především finančních prostředků stavebníka/investora. Při realizaci stavebního managementu je stavba řízena pracovníky se specialízací na jednotlivé obory s bohatými zkušenostmi pro tuzemské a zahraniční investory.

 Prakticky se jedná o přípravu zakázky již v průběhu projekční činnosti kde, zajišťujeme:

 • kontrolu projektové dokumentace a její soulad s požadavky orgánů státní správy, dotčených organizací a ostatních účastníků stavebního řízení

 • závazné projednání dokumentaceobstarání stavebního povolení

 • koordinace přípravy dokumentace pro vyhledání dodavatele a její členění na uvažované hlavní a vedlejší subdodávky

 Při realizaci stavby zastupujeme jednotlivé zhotovitele oprávněnou osobou podnikající dle zvláštních předpisů před stavebním úřadem (viz. stav. zákon č. 50/1976 Sb.), vedeme stavbu autorizovanou osobou již byla udělena autorizace pro tuto odbornou činnost (viz. zákon 360/1992 Sb.) a provádíme de facto výkon stavbyvedoucího formou koordinace jednotlivých subdodavatelů stavby.


Samotný servis při realizaci stavby pak spočívá zejména v těchto činnostech:

 • příprava časového harmonogramu stavby a průběhu výběrových řízení

 • převzetí staveniště dle výškového a polohopisného zaměření a zajištění souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu

 • průběžná příprava jednotlivých prací ? dodávek stavby formou poptávky a výběru nejvhodnějších nabídek, jejich zprůhlednění a objasnění investorovi

 • převzetí rozhodnutí investora o výběru subdodavatelů a účast při přípravě smluvních vztahů mezi investorem (stavebníkem) a jednotlivými dodavateli, kontrola systému záruk

 • zajištění odborného vedení stavby a průběžná kontrola odborného provádění stavby jednotlivými subdodavateli

 • kontrola dodržování podmínek výstavby, stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením i obecně závaznými technickými a právními předpisy

 • koordinace zařízení staveniště, včetně kontroly vyklizení staveniště dodavateli

 • koordinace jednotlivých subdodavatelů ve smyslu časových návazností, kontrola dodržování technických požadavků na výrobky a na stavbu  v souladu s příslušným zákonem, technickými normami a předpisy, přejímání kvality díla a všech dokumentů , dokladů a zkoušek s dílem souvisejících, průběžná kontrola věcného plnění a kvality dle jednotlivých smluv o dílo

 • kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

 • průběžná kontrola souladu stavby s projektovou dokumentací

 • řešení případných rozporů a koordinace stavby s autorským dozorem

 • provádění změnových řízení, kontrola zakreslování skutečného stavu do dokumentace stavby a následného pořizování dokumentace skutečného provedení (dokumentace pro kolaudační řízení)

 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby resp. dílčích částí stavby

 • kompletace veškerých dokladů pro kolaudační řízení, příprava kolaudačního řízení a zastupování investora při kolaudaci